فروش

نکاتی که پیش از فروش مبیایست رعایت نمائید:
  1.  کالا از محلی که تعیین کرده اید جمع آوری می شود نیازی به رفتن به اداره پست و تحمل سختی ترافیک وجود ندارد.
  2. کالا توسط مأمور پست تحویل و پول آن بصورت کامل دریافت می شود و یا از طریق سیستم پرداختی که در فروشگاه ایجاد شده پرداخت خواهد شد و صاحب فروشگاه از شر چانه زدن های مشتریان در امان خواهد بود.
  3. مشتریان فروشگاه از سراسر ایران خواهد بود از اینرو تعدادشان افزایش چشم گیری خواهد داشت، به خاطر اطمینان مشتری از بابت سیستم پرداخت بعد از دریافت کالا، فروش شما افزایش خواهد یافت.
  4.  اطمینان از سالم رسیدن کالا و در صورت صدمه رسیدن، اطمینان از بابت دریافت خسارت.